Clinical application of Ganshuang granule in treatment of liver fibrosis: a protocol for developing an expert consensus

Yan Nan Li, Guo Zhen Zhao, Xiu Hui Li, Li Li, Bo Li